Nghiệm thu đề tài Khánh Hòa qua 30 năm đổi mới

Thứ Năm, 09/07/2020, 15:40 [GMT+7]

Nghiệm thu đề tài Khánh Hòa qua 30 năm đổi mới

Ngày 9-7, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Khánh Hòa qua 30 năm đổi mới”. Đề tài do TS Trần Thị Thái  - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cộng sự thực hiện từ tháng 5-2017 đến 11-2019.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu
Quang cảnh buổi nghiệm thu
 
Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KT-XH tỉnh theo hướng phát triển bền vững qua 30 năm đổi mới; chỉ ra những thành công và hạn chế, lợi thế cạnh tranh và phát huy lợi thế cạnh tranh trong phát triển bền vững tỉnh… Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH theo hướng bền vững dựa trên phát huy lợi thế cạnh tranh của tỉnh giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 như: Phát triển nhanh và mạnh về kinh tế gắn kết chặt chẽ với phát triển xã hội bền vững; tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; phát huy lợi thế cạnh tranh của tỉnh, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu… Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định cơ chế, chính sách phát triển KT-XH theo hướng bền vững của tỉnh và các tỉnh vùng Nam Trung bộ.
 
                                                                                                                C.V
 
 
.

các thông tin tiện ích