07:07, 28/07/2022

Chỉ thị phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, ngày 21-7-2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Chỉ thị số 14/CT-UBND phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, ngày 21-7-2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Chỉ thị số 14/CT-UBND phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi các Nghị quyết. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

 

Dưới đây là toàn văn Chỉ thị.

 

 

 

 

B.K.H