Sức đẩy mới

Thứ Sáu, 01/12/2017, 00:24 [GMT+7]

Sức đẩy mới

Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.


Theo đó, Khánh Hòa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh khu vực KTTN, cố gắng đạt các chỉ tiêu cụ thể: giai đoạn 2016 - 2020 khu vực KTTN đóng góp khoảng 50% GRDP; 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân cao hơn 5%/năm và hàng năm có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp (DN) có đổi mới, sáng tạo.


Có thể nói, với quan điểm chỉ đạo KTTN là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế; kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với KTTN là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, Nghị quyết số 10 đã tạo thêm sức đẩy mới cho phát triển KTTN, với nhận thức mới và cơ chế mới: bình đẳng hơn và thông, thoáng hơn.


Chúng tôi dày công đi tìm tài liệu về tình hình phát triển KTTN ở Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ năm 2000 - thời điểm Luật DN có hiệu lực, trở về trước. Kết quả chỉ có một ít thông tin rời rạc về vài DN được thành lập, vài DN nợ thuế, vài DN... biến mất..., tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ tài liệu nào thể hiện quá trình phát triển của khu vực KTTN trên địa bàn. Điều ấy cho thấy, trong suốt cả một thời gian rất dài, KTTN chưa được quan tâm, coi trọng đúng mức.


Theo số liệu của Tỉnh ủy, từ năm 2002 đến nay, tổng số DN đăng ký hoạt động trên địa bàn là 21.667 DN, trong đó, đang hoạt động 16.225; giải thể 4.053; tạm ngừng hoạt động 1.379. Chỉ riêng 9 tháng năm 2017, có 1.470 DN đăng ký thành lập mới. Khánh Hòa hiện có 567 dự án đầu tư ngoài ngân sách, tổng vốn 166.698 tỷ đồng, tập trung các lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Có thể thấy, ngành nghề đầu tư của khu vực KTTN đang đi rất sát, rất đúng theo định hướng cơ cấu kinh tế của tỉnh, gồm: du lịch, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp và nông nghiệp.


Tuy nhiên, về đại thể, KTTN ở Khánh Hòa chủ yếu vẫn là DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá thể; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ chưa cao; năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp; khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng còn khó khăn. Thậm chí, nhiều DN, hộ kinh doanh có ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, còn vi phạm các quy định về thuế, sử dụng lao động, bảo vệ môi trường...


Theo ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Khánh Hòa xác định một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTTN gồm: thống nhất nhận thức tư tưởng, hành động trong triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển KTTN; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển KTTN; hỗ trợ KTTN đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với KTTN.


Đi đôi với việc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KTTN, chúng ta phải có giải pháp cụ thể khắc phục có hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển KTTN. Muốn vậy, cần có cơ chế phối hợp thật chặt chẽ của nhiều ngành, nhiều cấp trong theo dõi, quản lý hoạt động của DNTN; nắm bắt tình hình phát triển của KTTN trên địa bàn.


PHONG NGUYÊN

.

các thông tin tiện ích