10:04, 07/04/2023

Kết luận hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVIII) về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

Ngày 6-4, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Kết luận Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Báo Khánh Hòa Online trân trọng đăng toàn văn Kết luận này.

Ngày 6-4, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Báo Khánh Hòa Online trân trọng đăng toàn văn Kết luận này.
 
 
KẾT LUẬN

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 14

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XVIII)

về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023

và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

-----

 
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVIII) họp ngày 05/4/2023, cơ bản tán thành nội dung Báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình; đồng thời bổ sung, nhấn mạnh một số nội dung sau:
 
I- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2023
 
1. Quý I năm 2023, toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước: GRDP tăng 9,07% (xếp thứ 4 cả nước); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 25.790,7 tỷ đồng, tăng 20,3%; doanh thu du lịch đạt 4.559,4 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần; thu ngân sách nhà nước đạt 4.107 tỷ đồng, bằng 26,6% dự toán; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 13.104,9 tỷ đồng, tăng 12,2%. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.
 
Tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội; Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Đã có 02/04 quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gồm: Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050). UBND tỉnh Khánh Hòa đã chủ động hợp tác liên vùng, ký với UBND tỉnh Đắk Lắk biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Đặc biệt, đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023), Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2023 và nhiều sự kiện văn hóa khác, góp phần tạo động lực cho Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
 
2. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: thu hút đầu tư ngoài ngân sách giảm (do các quy hoạch quan trọng mới được phê duyệt hoặc đang trong quá trình thẩm định); kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giảm do tác động của tình hình kinh tế thế giới; du lịch cơ bản được phục hồi nhưng công suất sử dụng phòng bình quân còn thấp; các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX thứ hạng thấp...
 
II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2023
 
Trong quý II năm 2023, Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị, góp phần lan tỏa, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quyết tâm cao nhất triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
1. Tiếp tục rà soát, xác định thứ tự ưu tiên của các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 01/4/2023. Phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang trong tháng 4 năm 2023 và Đồ án Đô thị mới Cam Lâm trong tháng 5 năm 2023.
 
2. Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy hoạch quan trọng của tỉnh được cấp thẩm quyền phê duyệt. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, kiểm soát thực hiện quy hoạch, đất đai và đầu tư xây dựng. Đồng chí Bí thư cấp ủy địa phương chủ động chỉ đạo rà soát, nghiêm túc triển khai Chương trình hành động số 44-CTr/TU, ngày 30/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong việc triển khai các quy hoạch quan trọng và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
 
Khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung cấp huyện phù hợp với quy hoạch tỉnh, hoàn thành đồ án quy hoạch thiết kế đô thị phía Đông đường Trần Phú và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch cấp huyện; trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6 năm 2023. Phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa và Chương trình phát triển đô thị của các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt. Hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023; tích cực thu hút, mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đã đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thành; tập trung mời gọi đầu tư đối với các dự án trọng điểm giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhất là danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2022 - 2025, theo Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội. Hoàn thành việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp; đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; ban hành cơ chế giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch đôn đốc, hỗ trợ doanh nghiệp đã được trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ phát triển dự án. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư mạnh mẽ, hiệu quả.
 
4. Khẩn trương hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2023, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực. Tập trung chỉ đạo đôn đốc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, trong đó khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào tháng 6/2023. Quan tâm vấn đề sinh kế, chính sách tái định cư và nhà ở xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
 
5. Ban hành và triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023; đẩy nhanh công tác thẩm định giá đất để xác định các nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất của các dự án; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương nhằm bổ sung nguồn lực cho các dự án đầu tư công trọng điểm. Tích cực thu nợ đọng thuế, phấn đấu thu ngân sách năm 2023 vượt chỉ tiêu đề ra. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững ở 02 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh giai đoạn 2022 - 2025 và các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Hoàn thiện Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2023.
6. Quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và thu hút khách du lịch; tổ chức thành công sự kiện kết nối điện ảnh du lịch, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch cả nội địa và quốc tế; chú trọng nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp, đa dạng hóa các dịch vụ, sản phẩm du lịch; tăng cường kết nối với các tỉnh trong khu vực, cả nước để nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa, phấn đấu thu hút 02 triệu lượt khách du lịch đến với Khánh Hòa trong 06 tháng đầu năm 2023.
 
7. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm để chủ động ứng phó các tình huống, kịp thời xử lý hiệu quả. Tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, bảo đảm năng lực khám, chữa bệnh, phòng chống dịch của các cơ sở y tế, thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng và môi trường, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo đúng quy định.
 
8. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, cháy nổ, an toàn giao thông. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; chủ động cung cấp thông tin, truyền thông chính sách đến người dân, nhằm góp phần tạo đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục kiểm tra, xử lý, sớm hoàn thành việc khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, nhất là những việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh để khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và người dân.
 
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh căn cứ nội dung của Kết luận để thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
 
2. Các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động triển khai thực hiện Kết luận trên theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.