Tăng cường quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Thứ Tư, 17/08/2022, 23:18 [GMT+7]

Tăng cường quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia (DTQG).


Theo đó các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn công văn 5202 ngày 9-8-2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền và đề xuất tham mưu những nội dung thuộc trách nhiệm UBND tỉnh trước ngày 25-8; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương theo quy định.


Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng hàng DTQG còn nhiều tồn tại, bất cập. Nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng DTQG hiệu quả, đúng quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật DTQG và các văn bản hướng dẫn, trong đó chú trọng các nội dung sau: Triển khai phổ biến, hướng dẫn đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hàng DTQG cho các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là tại cấp xã, cấp huyện; hướng dẫn bảo đảm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng từ, thủ tục đề nghị hỗ trợ, giao hàng, nhận hàng, sử dụng hàng DTQG theo đúng quy định; lập hồ sơ, cơ sở dữ liệu theo dõi, hạch toán, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng hàng DTQG được cấp theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê; bảo đảm tách biệt hàng DTQG với hàng được mua từ nguồn ngân sách địa phương; tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hàng DTQG đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, không thất thoát, lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.


T.K

.

các thông tin tiện ích