09:07, 19/07/2022

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 27 Nghị quyết. Phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và được ông cho biết...

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 27 Nghị quyết. Phóng viên Báo Khánh Hòa phỏng vấn ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và được ông cho biết:
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh ước đạt 26,5% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao; đạt 27,9% so với kế hoạch vốn được tỉnh giao thực tế; tỷ lệ này tương đương với trung bình chung của cả nước, tương đương với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021. Cụ thể, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 28,6% kế hoạch; nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu đạt 34,1% kế hoạch; nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (cấp phát từ ngân sách Trung ương) đạt 16,4% kế hoạch; nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi (vay lại của Chính phủ để thực hiện các dự án ODA) đạt 10,3% kế hoạch. Để đảm bảo thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh đã trình và được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022.

 

1
Ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
- Xin ông cho biết nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022?
 
- Đối với nguồn vốn cấp tỉnh quản lý, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của dự án bị vướng do thủ tục đầu tư chậm, dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao, dự án hết nhiệm vụ chi để bố trí cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; bố trí chi phí quản lý dự án của đại diện cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án BT; hỗ trợ phát triển rừng; hỗ trợ các dự án mới theo các ngành, lĩnh vực.
 
Đối với nguồn vốn cấp huyện quản lý, UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo đúng quy định và các nguyên tắc điều chỉnh nêu trên, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn phân cấp được giao đầu năm.
 
- Đâu là giải pháp trọng tâm để hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công năm 2022, thưa ông?
 
- Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các chủ đầu tư quán triệt và thực hiện tốt công tác tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định. Không yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt hoặc chưa được bố trí vốn kế hoạch; chỉ đạo tổ tư vấn, tổ giúp việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung xử lý và hoàn thành công tác bồi thường giải tỏa và thủ tục đầu tư của các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đã giao, xác định trách nhiệm cụ thể các cá nhân, tập thể và các sở, ngành có liên quan đến việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch năm 2022. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác kiểm đếm khối lượng giải tỏa, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, thẩm định giá đất bồi thường để trình UBND tỉnh phê duyệt, UBND cấp huyện phê duyệt phương án và chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án theo quy định. Các chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ dự án; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu… 
 
- Xin cảm ơn ông!
 
B.L (thực hiện)