11:06, 27/06/2022

Tăng cường thực hiện các hoạt động khuyến công

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về hoạt động khuyến công tại Công văn số 3384 ngày 15-6-2022. Cụ thể: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công địa phương, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động khuyến công địa phương. Sở Công Thương tổ chức triển khai kế hoạch khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, đúng quy định; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hậu Covid-19; định hướng hoạt động khuyến công hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng và địa phương; phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được cấp giấy chứng nhận cấp tỉnh, khu vực, quốc gia…


Hồng Minh