Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2019) và 70 năm thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa (1949 - 2019)

Công tác tuyên giáo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ

Thứ Tư, 31/07/2019, 23:53 [GMT+7]

Công tác tuyên giáo luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa.


- Xin ông chia sẻ về những đóng góp đáng tự hào của ngành Tuyên giáo Khánh Hòa trong suốt 89 năm qua cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng, phát triển của tỉnh?

 


- Nhắc đến quá trình xây dựng và trưởng thành, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo Khánh Hòa không khỏi tự hào về những đóng góp lớn lao và cả những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cán bộ tuyên giáo cho từng trang sử vàng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh ra đời từ sớm, cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh. Trong suốt 89 năm qua, công tác tuyên giáo luôn được Đảng bộ tỉnh coi trọng. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đều xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng và phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương để định ra các hình thức tổ chức, cách thức hoạt động phù hợp. Đặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, công tác tuyên giáo đã có những phương thức hoạt động vô cùng độc đáo, góp phần động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Khánh Hòa cùng với quân, dân cả nước đã chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.


Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 1975 đến nay, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, công tác tuyên giáo tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.


- Năm nay, tròn 70 năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thành lập, xin ông cho biết những nét khái quát về quá trình hình thành và phát triển của ban?


- Thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 31-10-1947 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng về việc thành lập các đảng đoàn, các cơ quan chuyên môn và các chi bộ đặc biệt, năm 1949, cùng với việc thành lập các ban chuyên môn khác, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được thành lập (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) với nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền phục vụ kháng chiến, huấn luyện cán bộ về tư tưởng.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016.


Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập giữa Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Ban Khoa giáo Tỉnh ủy và Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban cũng có sự thay đổi. Dù có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ qua mỗi thời kỳ, song về cơ bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vẫn là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; là lực lượng xung kích trong việc triển khai các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh.


- Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hoạt động rất có ý nghĩa là tọa đàm “Bác Hồ với công tác tuyên giáo” và ra mắt cuốn sách Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa - 70 năm xây dựng và trưởng thành (1949 - 2019), xin ông cho biết những nội dung chính của tọa đàm và giới thiệu đôi nét về cuốn sách?


- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Cộng sản Việt Nam đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam; đồng thời cũng là người trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện cán bộ cho Đảng. Người khẳng định: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”, do đó “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”. Tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31-8-1963, Người căn dặn: “Nhiệm vụ công tác tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: Một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.


Những năm qua, thực hiện lời dạy của Người, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hệ thống tuyên giáo ở 3 cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang là cơ quan tham mưu đắc lực cho cấp ủy các cấp, tạo động lực tinh thần mới, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của Đảng bộ tỉnh, đóng góp quan trọng vào những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua tọa đàm “Bác Hồ với công tác tuyên giáo”, sẽ tiếp tục phân tích, làm rõ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, cách thức vận dụng lời dạy của Người trong hoạt động tuyên giáo tại địa phương, đơn vị; đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.


Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu cuốn sách Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa - 70 năm xây dựng và trưởng thành (1949 - 2019). Đây là kết quả sau gần 2 năm sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn; chứa đựng tâm huyết, tình cảm của tập thể cán bộ, công chức của ban cũng như đội ngũ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ. Cuốn sách gồm 4 phần: Phần I: Quá trình xây dựng và trưởng thành của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa (1949 - 2019). Phần II: Những kỷ niệm về công tác tuyên giáo ở Khánh Hòa. Phần III: Các danh hiệu và hình thức khen thưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt được. Phần IV: Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo; danh sách cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Khoa giáo Tỉnh ủy, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh qua các thời kỳ và một số hình ảnh hoạt động của ban.


- Phát huy các kết quả đạt được, theo ông, thời gian tới, công tác tuyên giáo của tỉnh cần tập trung vào những nội dung trọng tâm gì?


- Trong năm 2019 và 2020, toàn Đảng bộ tỉnh tập trung cho việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Ban tuyên giáo các cấp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ; đồng thời, tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 143 của Tỉnh ủy.


Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và tiếp tục phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử “Tuyên giáo Khánh Hòa” và Fanpage “Nha Trang ngày mới”, “Khánh Hòa - xứ Trầm biển Yến” trong định hướng dư luận xã hội.


Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nắm chắc tình hình thực tế ở cơ sở để chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết vấn đề chính xác, đúng quy định, nhất là các vấn đề có ảnh hưởng đến tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân.


- Xin cảm ơn ông!


NAM DU (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích