UBND tỉnh: Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến 2 đề án

Thứ Hai, 03/06/2019, 19:56 [GMT+7]

UBND tỉnh: Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến 2 đề án

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CB-CC-VC và nhân dân năm 2019.


Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến những nội dung cụ thể của từng đề án bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.


Đề án tuyên truyền, phổ biến trong CB-CC-VC và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tập trung tuyên truyền về: nội dung cơ bản của công ước, các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện công ước; các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người.


Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho CB-CC-VC và nhân dân tập trung tuyên truyền, phổ biến về: nội dung Công ước; các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh và các văn bản khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.


N.D

.

các thông tin tiện ích