VIDEO: Thành phố Cam Ranh nỗ lực đưa nước sạch về cho đồng bào dân tộc thiểu số
Mã Phương