VIDEO: Hội thảo khoa học Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển (1653-2023)