VIDEO: Tuyên truyền về ứng dụng định danh điện tử VNEID14/09/2022