VIDEO: Đẩy nhanh tiến độ Dự án Tuyến đường dây 500kV nhiệt điện Vân Phong - Vĩnh Tân30/11/2021