VIDEO: Hành trình nuôi rong nho sạch xuất về Nhật Bản21/10/2021