VIDEO: Đẩy mạnh cấp đổi biển số vàng cho xe kinh doanh vận tải09/10/2021