VIDEO: Cắt tóc miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch12/09/2021