VIDEO: Điều tra xử lý vụ vận chuyển hơn 20m3 gỗ pơmu trái phép24/09/2020