Thông báo tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Thứ Tư, 13/10/2021, 16:21 [GMT+7]

Thông báo tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021

 
THÔNG BÁO
tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, 
Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội
tỉnh Khánh Hòa năm 2021
-----
 
Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo nội dung tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021, cụ thể như sau:
 
1. Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
 
2. Chuyên đề 2: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
3. Chuyên đề 3: Công vụ, công chức (Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức và và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức)
 
4. Chuyên đề 4: Thể loại, thẩm quyền và thể thức văn bản của Đảng.
 
- Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.
 
- Hướng dẫn số 22-HD/VPTW, ngày 22/3/2017 hướng dẫn ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố.
 
- Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.
 
- Quyết định số 223-QĐ/TW, ngày 06/3/2020 về quyết định bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản của Ban Bí thư tại Khoản 4, Điều 6 Quy định số 66-QĐ, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.
 
(Tài liệu ôn tập được đăng tải trên cổng thông tin điện tử https://tinhuykhanhhoa.vnhttps://khanhhoa.dcs.vn).
 
Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh biết. Trong quá trình ôn tập, có gì vướng mắc, trao đổi đề nghị thí sinh phản ánh về Cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, số điện thoại: 0258.3828249) để được giải đáp.
 
Lưu ý: Các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 thường xuyên được cập nhật tại địa chỉ https://tinhuykhanhhoa.vnhttps://khanhhoa.dcs.vn. Đề nghị các thí sinh thường xuyên truy cập để biết thông tin.
 
 
 
 
.

các thông tin tiện ích