Thông báo về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Thứ Ba, 10/09/2019, 22:31 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Bá Quang do nhận chuyển nhượng QSDĐ trước ngày 1-7-2014.


Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang đang làm thủ tục cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho ông Đặng Bá Quang đối với thửa đất số 142, TBĐ 4, địa chỉ: Thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Hồ sơ thể hiện như sau:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00330 QSDĐ/VH-NT ngày 29-12-2000 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Được và bà Nguyễn Thị Hoa (bản photo).


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (được UBND xã Vĩnh Hiệp chứng thực ngày 10-10-2001).


Căn cứ Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang thông báo và niêm yết tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Trung về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Bá Quang do nhận chuyển nhượng QSDĐ từhộ ông Nguyễn Văn Được và bà Nguyễn Thị Hoa.


Sau thời gian 30 ngày niêm yết, kể từ ngày 5-9-2019 đến hết 4-10-2019, UBND xã Vĩnh Hiệp có văn bản gửi đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Nha Trang về kết quả niêm yết, tình trạng tranh chấp đối với thửa đất trên.

 

.

các thông tin tiện ích