Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng đường Lê Lợi

Thứ Ba, 12/06/2018, 22:58 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng đường Lê Lợi, phường Xương Huân, TP. Nha Trang


UBND TP. Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng đường Lê Lợi, P. Xương Huân, TP. Nha Trang:


1.    Lý do thu hồi đất: Mở rộng đường Lê Lợi, TP. Nha Trang.


2.    Địa điểm thực hiện dự án: Phường Xương Huân, TP. Nha Trang.


3.    Thời gian thực hiện: Năm 2018 – 2019.


4.    Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố.


5.    Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Nha Trang (Ban QLDA các CTXD Nha Trang là cơ quan đầu mối).


6.    Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà, đất trong phạm vi dự án liên hệ với UBND P. Xương Huân (08 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang) hoặc Ban QLDA các CTXD Nha Trang (139 Thống Nhất, TP. Nha Trang) để kê khai diện tích đất và tài sản có trên đất, số nhân khẩu, cung cấp hồ sơ liên quan đến thửa đất bị thu hồi, để làm cơ sở cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định. 

.

các thông tin tiện ích