Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thông báo mời thầu

Chủ Nhật, 20/05/2018, 21:54 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1. Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.


2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống X-Quang số hóa


- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa


- Giá gói thầu: 830.000.000 đồng


- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống X-Quang số hóa cho Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.


3. Tên dự án: Đầu tư Hệ thống xử lý X-Quang số hóa.


4. Nguốn vốn: Nguồn kinh phí Quỹ phát triển sự nghiệp. Hình thức thanh toán trả chậm trong 24 tháng.


5. Hình thức chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước


6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.


7. Thời gian phát hành HSMT: Từ 7 giờ ngày 21/5/2018 đến trước 7 giờ ngày 28/5/2018.


8. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.


Địa chỉ: Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa


Số điện thoại: 0258.3670197


9. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).


10. Bảo đảm dự thầu: 8.300.000 đồng; bằng thư bảo lãnh hoặc bằng tiền mặt.


11. Thời điểm đóng thầu: 7 giờ ngày 28/5/2018.


12. Thời điểm mở thầu: 7 giờ 10 phút ngày 28/5/2018.


Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


 

.

các thông tin tiện ích