Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh thông báo mời thầu

Thứ Ba, 07/11/2017, 21:29 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1. Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh


Địa chỉ: 97-Nguyễn Thái Học, TP Cam Ranh


Điện thoại/fax/email: 02583854213


2. Tên gói thầu: Cung cấp vị thuốc cổ truyền.


- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa  


- Giá gói thầu: 273.587.221 đồng  

        
- Nội dung chính của gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp vị thuốc cổ truyền 3 tháng cuối năm 2017 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.


- Thời gian thực hiện hợp đồng:  90 ngày


3. Tên dự án: Mua vị thuốc cổ truyền 3 tháng cuối năm 2017   

   
4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và Bảo hiểm y tế


5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh


6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ, xét thầu theo từng mặt hàng.


7. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 13/11/2017 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 21/11/2017.


8. Địa điểm phát hành HSMT: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, số 97-Nguyễn Thái Học, TP Cam Ranh. Số ĐT: 02583854213.    

 
9. Giá bán 01 bộ HSMT: 600.000 đồng


10. Bảo đảm dự thầu: 2.735.872 VNĐ (Hai triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn, tám trăm bảy mươi hai đồng tiền Việt Nam).


11. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 21/11/2017


12. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 35 phút, ngày 21/11/2017
 

 

.

các thông tin tiện ích