04:11, 10/11/2021

Thông báo kết quả thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021; 
 

THÔNG BÁO
kết quả thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội  tỉnh Khánh Hòa năm 2021
(VÒNG 1)
-----
 
Kính gửi: Thí sinh tham dự thi tuyển công chức, viên chức.
 
Căn cứ Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021; 
 
Căn cứ Quyết định số 243-QĐ/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021;
 
Căn cứ kết quả thi tuyển (vòng 1) đối với thí sinh tham dự thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021, Hội đồng tuyển dụng thông báo:
 
1. Kết quả thi tuyển công chức, viên chức đối với thí sinh tham dự thi tuyển (có danh sách kết quả thi tuyển kèm theo) .
 
2. Phúc khảo
 
- Thời gian nhận đơn phúc khảo: kể từ ngày 10/11/2021 đến 17 giờ 00, ngày 24/11/2021 theo Mẫu đơn phúc khảo đính kèm. Không giải quyết phúc khảo đối với Đơn phúc khảo nhận được sau thời gian nêu trên.
 
- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: nộp đơn trực tiếp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa - Cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng, số 06 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 
- Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000 đồng/ 01 bài thi.
 
(Các nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 thường xuyên được cập nhật tại địa chỉ https://tinhuykhanhhoa.vn hoặc https://khanhhoa.dcs.vn và liên hệ số điện thoại 0258.3828249 để được hỗ trợ).
 
Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 thông báo để các thí sinh được biết.
 
 
 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO
 
Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức Tỉnh ủy. 
 
Tên tôi là: Nam, nữ: ...........
 
Ngày sinh:...........................
 
Số báo danh: Phòng thi:
 
Lĩnh vực dự tuyển: Ngạch dự tuyển:
 
Địa chỉ:
 
Điện thoại liên lạc:
 
Sau khi nhận được thông tin về kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức Tỉnh ủy Khánh Hòa năm 2021, kết quả điểm thi của tôi như sau:
 
1. Môn Kiến thức chung:………/60 câu.
 
2. Môn Anh văn:…………/30 câu.
 
3. Môn Tin học:…………./30 câu.
 
Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn phúc khảo đề nghị Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức xem xét đối với các môn thi sau:
 
1. Môn
 
2. Môn
 
3. Môn
 
Tôi xin chân thành cám ơn!
 
Khánh Hòa, ngày…..tháng….năm 2021
 
                                                            Người làm đơn
                                                           
(Ký và ghi rõ họ tên)