Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Tư, 12/12/2018, 21:13 [GMT+7]

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

I. ĐỐI TƯỢNG:

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc)

II. ĐỊA ĐIỂM THAM GIA:

1. Đại lý thu BHXH tự nguyện: UBND các xã, phường, thị trấn; Tổ chức kinh tế: Bưu điện..; Hội đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ..

2. Cơ quan BHXH huyện, thị xã, thành phố

III. THỦ TỤC THAM GIA:

- Người tham gia BHXH tự nguyện kê khai Tờ khai được cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu cung cấp. Trường hợp người tham gia đã có mã số BHXH thì chỉ cần cung cấp mã số BHXH, không phải lập Tờ khai.

- Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký và nhận Biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện.

IV. MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG:

1. Mức đóng:

Hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

2. Phương thức đóng:

Người tham gia được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

- Đóng hàng tháng; Đóng 03 tháng một lần; Đóng 06 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần;

- Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

3. Hỗ trợ mức đóng:

Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể:

+ Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo.

+ Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

+ Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Người tham gia được giảm trừ ngay số tiền Nhà nước hỗ trợ khi đóng BHXH tự nguyện.

V. QUYỀN LỢI VÀ MỨC HƯỞNG:

1. Được nhận sổ BHXH và thông báo kỳ hạn đóng tiền BHXH tự nguyện.

2. Người đóng BHXH không liên tục thì thời gian tính hưởng chế độ BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa hưởng chế độ hưu trí thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để sau này hưởng.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc khi nghỉ việc mà chưa thanh toán BHXH 1 lần thì được cộng nối thời gian tham gia BHXH tự nguyện.

3. Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau:

3.1. Chế độ hưu trí:

Chế độ hưu trí bao gồm hưởng lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

3.1.1 Hưởng lương hưu hàng tháng

a. Điều kiện hưởng:

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

b. Mức lương hưu hàng tháng từ năm 2018 trở đi:

Mức  hưởng  lương hưu tính theo tỷ lệ hưởng và mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH, trong đó tỷ lệ hưởng được tính theo số năm đã đóng BHXH như sau:

 

Tỷ lệ hưởng

Đối tượng áp dụng

Thời điểm hưởng (năm)

Số năm đóng BHXH tương ứng

45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Nam

2018

16

2019

17

2020

18

2021

19

2022 trở đi

20

Nữ

Từ 2018 trở đi

15

Sau đó: Cứ thêm 01 năm đóng BHXH tăng thêm được cộng thêm 2% đối với cả nam và nữ.

Tỷ lệ hưởng tối đa 75%

3.1.2. Hưởng BHXH một lần

a. Điều kiện hưởng:

Các trường hợp được giải quyết hưởng BHXH một lần ngay khi đủ một trong các điều kiện sau:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, sơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Người tham gia BHXH tự nguyện sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

b. Mức hưởng:

- Tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

+ Thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần đối với người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế bao gồm cả số tiền do Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, còn các đối tượng khác thì mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền này.

3.2 Chế độ tử tuất

3.2.1. Trợ cấp mai táng

Người tham gia BHXH tự nguyện chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng người tham gia BHXH tự nguyện chết khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

- Có từ đủ 12 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên; Người đang hưởng lương hưu.

3.2.2. Trợ cấp tuất một lần

- Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

- Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

- Người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0.5 tháng lương hưu.

4. Một số quyền lợi khác

- Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

- Lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế.

- Lương hưu được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

- Người hưởng lương hưu không phải đóng bảo hiểm y tế mà vẫn được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

 

Để biết thêm chi tiết hãy liên hệ: Đại lý thu, cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc truy cập: www.bhxhkhanhhoa.gov.vn.

 

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích