Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án

Thứ Tư, 23/05/2018, 23:31 [GMT+7]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

 

Căn cứ Bản án số 34/2012/DSPT ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng;


Căn cứ Quyết định thi hành án số 309/QĐ-CTHADS ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa


Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế trả nhà, giao nhà số 04/QĐ-CTHADS ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;


Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành cưỡng chế Buộc các ông, bà Trần Minh Tân, Lê Thị Thu Thủy, Trần Minh Duy, Phan Lê Thùy Trâm, Trần Minh Tú An, Trần Thị Minh Thủy, Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Minh Khang, Trần Thị Minh Trang, Trần Minh Tú Ân phải trả cho bà Trần Thị Mại toàn bộ nhà, đất Số 99 đường Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP. Nha Trang.


Thời gian cưỡng chế: 8 giờ 30 ngày 05 tháng 6 năm 2018


Địa điểm cưỡng chế: Số 99 Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  


Dự trù chi phí cưỡng chế: 50.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).


Trước ngày cưỡng chế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa sẽ đề nghị cơ quan chức năng phối hợp cắt điện, cắt nước theo quy định.


Đối với tài sản trong nhà tại số 99 Trịnh Phong, tại thời điểm cưỡng chế vẫn chưa di dời thì mọi thiệt hại hoặc mất mát về tài sản Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa không chịu trách nhiệm.


Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các ông, bà Trần Minh Tân, Lê Thị Thu Thủy, Trần Minh Duy, Phan Lê Thùy Trâm, Trần Minh Tú An, Trần Thị Minh Thủy, Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Minh Khang, Trần Thị Minh Trang, Trần Minh Tú Ân có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.
 

.

các thông tin tiện ích