Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát, đối soát thanh toán trực tuyến dịch vụ công

Thứ Hai, 18/11/2019, 21:48 [GMT+7]

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát, đối soát thanh toán trực tuyến dịch vụ công

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát, đối soát thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.


Quy chế quy định chi tiết việc phối hợp kiểm soát, đối soát các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính được tổ chức, cá nhân nộp khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua tiện ích thanh toán trực tuyến của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Theo quy chế, việc kiểm soát, đối soát thanh toán trực tuyến phải đảm bảo khớp đúng giữa dữ liệu đối soát trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh với dữ liệu của các đơn vị cung cấp dịch vụ Cổng thanh toán điện tử và dữ liệu của các cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công thụ hưởng. Việc đối soát định kỳ giữa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh và đơn vị cung cấp Cổng thanh toán điện tử sẽ thực hiện đối soát ngày, đối soát tháng; giữa Trung tâm và cơ quan, đơn vị cung ứng dịch vụ công sẽ thực hiện đối soát tháng.


N.D

 

.

các thông tin tiện ích