09:06, 23/06/2022

Ban hành phương án điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp hàng tháng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 1705 ban hành phương án điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp hàng tháng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định số 1705 ban hành phương án điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) hàng tháng trên địa bàn tỉnh.


Mục đích điều tra nhằm thu thập thông tin về hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của các DN phục vụ cho việc tổng hợp số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa của tỉnh nhằm phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, đối tượng điều tra là các DN, hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX hoạt động theo Luật HTX có hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. Nội dung điều tra gồm: Thông tin về DN; thông tin về xuất, nhập khẩu hàng hóa với nước ngoài của DN… Hàng tháng, Cục Thống kê tỉnh thu thập thông tin tại các DN được chọn điều tra trên địa bàn từ ngày 8 đến 15; từ ngày 16 đến 20 xử lý tổng hợp và suy rộng kết quả cho toàn tỉnh. Kết quả suy rộng từ cuộc điều tra được tổng hợp chung và báo cáo về kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa hàng tháng của tỉnh.  


Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, thu thập, kiểm tra, đánh mã, nhập tin, tổng hợp số liệu báo cáo địa phương.


K.H