Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

Thứ Sáu, 08/11/2019, 06:25 [GMT+7]

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm từ 7,5 đến 8%, trong đó GRDP của các địa phương ven biển khoảng 80% GRDP toàn tỉnh; khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Cùng với đó, chú trọng quản lý theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo bền vững 3 yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường.


Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tập trung tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển các ngành kinh tế biển, ven biến, đảo; triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển; quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, đảo, tích hợp, lồng ghép giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi, tái cơ cấu các ngành nghề phù hợp với vùng biển đảo nhằm nâng cao thu nhập, tạo việc làm, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, an cư lập nghiệp cho người dân vùng biển đảo; tập trung phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển; đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phát triển bền vững kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển; đề xuất, tạo lập cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích