04:09, 30/09/2021

Kế hoạch Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1-10

Ngày 30-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch "Thích ứng an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tình Khánh Hòa" kể từ 0 giờ ngày 1-10-2021.

Ngày 30-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch "Thích ứng an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa" kể từ 0 giờ ngày 1-10-2021.

 

Dưới đây là toàn văn Kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKH

 

Hướng dẫn việc triển khai giai đoạn 1 Kế hoạch Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa