10:06, 19/06/2021

Hướng dẫn giám sát đối với người trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác

             

Hướng dẫn giám sát đối với người trở về tỉnh Khánh Hòa từ các địa phương khác
 (Cập nhật ngày 19/6/2021)
 
 
 
1. Thực hiện công văn số 2525/SYT-NVYD ngày 18/6/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn giám sát, cách ly y tế đối với người đến, trở về Khánh Hoà từ các địa phương khác (đính kèm phụ lục 1).
 
 
 
 
2. Các mốc dịch tễ liên quan bệnh nhân Covid-19 tại các tỉnh, thành phố (đính kèm tại phụ lục 2)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĐT