Đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 25/09/2022, 21:31 [GMT+7]

Đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh phấn đấu quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Di sản Người để lại không chỉ là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta mà còn luôn tiếp tục đồng hành, soi đường cho nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người không chỉ sống mãi với chúng ta, mà còn với bạn bè quốc tế...
 
Tuy nhiên, những năm qua, các thế lực thù địch, trong đó có nhiều đối tượng phản động, bất mãn chính trị, ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam.  Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, có một số đối tượng bất mãn chính trị thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhất là Facebook, kênh Youtube để chia sẻ, dẫn link, bình luận, đăng tải clip và nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách ngụy tạo chứng cứ, sử dụng hình ảnh photoshop hoặc cắt xén để nhào nặn ra những nội dung sai trái. Mục đích chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam; triệt để xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Người, nhằm đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, giảm niềm tin của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân ta đã triển khai mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Thực hiện chủ trương đó, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nội dung này trên địa bàn tỉnh. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và được cụ thể hóa thành các việc làm cụ thể như: Xác định nội dung đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân để tập trung giải quyết; nghiêm túc và thường xuyên thực hiện công tác phê bình và tự phê bình để kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đẩy mạnh phát hiện, tuyên dương, khen thưởng và tuyên truyền những tấm gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác...
 
Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phát hiện vấn đề tư tưởng mới nảy sinh để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết; đồng thời nhanh chóng định hướng dư luận thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tài liệu định hướng tuyên truyền và qua các kênh thông tin mới như Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa và các trang mạng xã hội do ban quản lý. Nhờ vậy, thông tin chính thống đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách chính xác, nhanh chóng, kịp thời, góp phần ổn định tình hình dư luận.
 
Trong tình hình hiện nay, các đối tượng phản động, thù địch tiếp tục chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt, hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Phương thức và thủ đoạn của chúng là tìm mọi cách để phủ nhận hệ tư tưởng lý luận của Đảng ta, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
 
Thứ nhất, mỗi cấp ủy đảng phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xác định rõ việc đấu tranh bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Do vậy, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị; triển khai sáng tạo, hiệu quả, thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. 
 
Thứ hai, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải xây dựng đất nước Việt Nam nói chung, tỉnh Khánh Hòa nói riêng phát triển mạnh mẽ trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Do vậy, chúng ta quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 23-2-2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa,... làm cho các tầng lớp nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đó là những minh chứng sinh động nhất, khẳng định sự đúng đắn của con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ đã chọn cho dân tộc ta, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng trong giai đoạn hiện nay; từ đó đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .
 
Thứ ba, các cơ quan, đơn vị cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các kênh thông tin truyền thống, của các cơ quan báo chí, truyền thông, kết hợp với các kênh thông tin mới trên Internet, mạng xã hội để đưa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách chính xác, kịp thời; thường xuyên nắm bắt và định hướng tư tưởng trong nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, chia sẻ về những mẩu chuyện, những lời dạy của Bác Hồ tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin sâu rộng, đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận diện được âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy được trách nhiệm của bản thân trong cuộc chiến tư tưởng này để biết bảo vệ, ủng hộ cái đúng và can đảm đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái, xuyên tạc, xấu độc.
 
Thứ tư, các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ để thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, răn đe, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân chống phá Nhà nước ta, lan truyền, phát tán thông tin, tài liệu sai sự thật, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, bôi đen thành quả phát triển đất nước… Cần sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong việc theo dõi, kết hợp đối thoại, đấu tranh trực tiếp, vận động, thuyết phục, chấn chỉnh các trang thông tin điện tử, người sử dụng mạng xã hội trong việc đăng tải bài viết, phát tán tài liệu, bình luận, nhất là các thông tin có nội dung nhạy cảm, quan điểm sai trái, xấu độc.
 
Thời gian càng trôi qua, giá trị lý luận và thực tiễn căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên sâu sắc, đó là không có mục đích nào khác ngoài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị hết sức to lớn đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân càng phải thấm nhuần và quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự giác rèn luyện, tu dưỡng, chủ động, kiên quyết phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.
 
                                                                                               Hoàng Huy
 
.

các thông tin tiện ích