UBND tỉnh Khánh Hòa:

Chỉ đạo tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế

Thứ Ba, 06/11/2018, 22:08 [GMT+7]

Chỉ đạo tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực nội vụ theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại buổi làm việc với UBND tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, đề xuất tinh gọn đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục rà soát, đề xuất các nội dung phân cấp, ủy quyền, đảm bảo các nguyên tắc phân cấp và các điều kiện về nguồn lực nhằm đảm bảo tính khả thi của việc phân cấp. Bên cạnh đó, nghiêm túc sử dụng biên chế đúng quy định, theo chỉ tiêu giao hàng năm; rà soát vị trí việc làm để đề xuất sửa đổi, bổ sung đề án vị trí việc làm cho phù hợp; cương quyết thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt chuẩn.


Về quản lý công chức, viên chức, phải thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, làm căn cứ để bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm lại không đúng thời hạn; đảm bảo yêu cầu quyết định bổ nhiệm lại phải được ban hành trước ít nhất 1 ngày làm việc, tính đến ngày hết thời hạn bổ nhiệm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại các trường hợp đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng… phải có kế hoạch cử đi bồi dưỡng ngay trong năm 2019. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt giảm hồ sơ trễ hạn, phấn đấu tiến tới 100% hồ sơ đúng và sớm hạn…


N.D
 

.

các thông tin tiện ích