Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố bảy Luật vừa được Quốc hội thông qua

Thứ Sáu, 05/07/2019, 12:17 [GMT+7]

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố bảy Luật vừa được Quốc hội thông qua

Ngày 4-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố bảy Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua, gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế; Luật Ðầu tư công; Luật Kiến trúc; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Thi hành án hình sự.
 
Trong số các luật nêu trên, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Luật quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm. Ðối với biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan sử dụng rượu, bia, Luật quy định, người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông. Luật cũng quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện trong việc phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.
 
Luật Giáo dục năm 2019 gồm chín chương, 115 điều thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. Luật Giáo dục năm 2019 đã làm rõ tính liên thông, phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục, luật hóa chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên đại học, quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm. Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.
 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2019, tập trung bổ sung các quy định về giải thích từ ngữ đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; bổ sung quy định cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ tập trung về sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát biên giới…
 
Luật Ðầu tư công sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020, đã tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trình tự, thủ tục, phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công. Trong đó, đáng chú ý nhất là phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đưa vấn đề này trở thành một nội dung của thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, và do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thẩm định (trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở tổng số vốn kế hoạch trung hạn của đơn vị mình được cấp có thẩm quyền phân bổ.
 
Luật Quản lý thuế gồm 17 chương, 152 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020. Luật sửa đổi phạm vi điều chỉnh, bảo đảm bao quát việc quản lý các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, sửa đổi các quy định để tạo cơ sở pháp lý cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế.
 
Luật Kiến trúc gồm năm chương, 41 điều đã bao quát hai nội dung chính sách cơ bản là quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.
 
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có 16 chương, 207 điều, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan thực hiện các chế độ của phạm nhân theo hướng cụ thể, nhân đạo, bảo đảm tốt nhất quyền con người trong quá trình chấp hành án. Ðồng thời, đã bổ sung Ðiều 35 quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù, Ðiều 45 quy định về tái hòa nhập cộng đồng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.
 
Theo Nhân Dân
.

các thông tin tiện ích