VIDEO: Tiếp tục xây dựng nhóm, hộ tự quản phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự21/11/2021