VIDEO: Diễn tập ứng phó tràn dầu trên vịnh Nha Trang25/08/2019