08:06, 24/06/2019

Thông báo về việc thanh lý hợp đồng thuê lại đất

Do Doanh nghiệp vi phạm các cam kết và không còn khả năng thực hiện hợp đồng, vì vậy chúng tôi đề nghị đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp đến để hai bên tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng thuê lại đất số 05/2013/HĐTLĐ-KCNSD ngày 13/9/2013.

Thông báo Về việc thanh lý hợp đồng thuê lại đất

                 Kính gửi: Công ty TNHH kỹ thuật nông nghiệp Diệu Hoa

                   (Lô D4 Khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa)


Do Doanh nghiệp vi phạm các cam kết và không còn khả năng thực hiện hợp đồng, vì vậy chúng tôi đề nghị đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp đến để hai bên tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng thuê lại đất số 05/2013/HĐTLĐ-KCNSD ngày 13/9/2013.


Thời gian giải quyết: Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 10/7/2019 (trong giờ làm việc; trừ thứ 7, Chủ Nhật).


Sau thời hạn trên, nếu Doanh nghiệp vẫn chưa đến làm việc thì chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn, đồng thời thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thanh lý hợp đồng, thu hồi đất.


Vậy chúng tôi xin thông báo để Doanh nghiệp được biết.

                                                                                      CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU
                                                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                  Trần Đình Tân