Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang thông báo:

Thứ Hai, 27/08/2018, 23:10 [GMT+7]

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang thông báo:

Nhằm công khai Phương án dự kiến tiêu chí, nguyên tắc bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Gia, thành phố Nha Trang. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thông báo:


1. Niêm yết phương án dự kiến tiêu chí, nguyên tắc bố trí tái định cư dự án Khu đô thị Mỹ Gia.


Địa điểm niêm yết:Trụ sở UBND xã Vĩnh Thái, trụ sở Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái, địa chỉ Khu Đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái.


Thời hạn niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 10/09/2018.


2. Đề nghị hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc phạm vi thu hồi đủ điều kiện bố trí tái định cư đến tại địa điểm niêm yết nêu trên để xem và đóng góp ý kiến về Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến đóng góp hoặc bổ sung hồ sơ, đề nghị liên hệ UBND xã Vĩnh Thái hoặc Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.


3. Hết thời hạn niêm yết nếu không có ý kiến đóng góp hoặc bổ sung hồ sơ, Công ty CP Phát triển Đô thị Vĩnh Thái hoàn chỉnh Phương án chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.


 

.

các thông tin tiện ích