Thông báo mời chào hàng

Thứ Tư, 13/09/2017, 21:39 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


Tên bên mời thầu: UBND xã Vĩnh Phương.


Địa chỉ: Thôn Trung, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại/fax: 0258.3725196; Email: vinhphuong.nt@khanhhoa.gov.vn


1.    Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế cho các nhà văn hóa thôn (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)


-    Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa


-    Giá gói thầu: 299.250.000 đồng VN.


-    Nội dung chính của gói thầu:


+ Bàn hội trường: 48 cái


+ Ghế hội trường: 130 cái


-    Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.


2.    Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm bàn ghế cho các nhà văn hóa thôn.


3.    Nguồn vốn: Ngân sách thành phố


4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.


5.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.


6.    Thời gian phát hành HSYC: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 18/9/2017 đến trước 17 giờ, ngày 22/9/2017.


7.    Địa điểm phát hành HSYC: UBND xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại/fax: 0258.3725196.


8.    Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng VN (Năm trăm ngàn đồng)


9.    Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng VN (Ba triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm bằng bảo lãnh ngân hàng.


10.    Thời điểm đóng thầu: 17 giờ, ngày 22/9/2017.


11.    Thời điểm mở thầu: 17 giờ 15 phút, ngày 22/9/2017. 

.

các thông tin tiện ích