10:01, 29/01/2023

Hướng dẫn thực hiện điều lệ, đánh giá công nhận sáng kiến đề tài khoa học công nghệ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3605 quy định hướng dẫn thực hiện Điều lệ sáng kiến, đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa. Đây là căn cứ để công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân, tập thể; xét, tặng danh hiệu thi đua các cấp (Chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3605 quy định hướng dẫn thực hiện Điều lệ sáng kiến, đánh giá công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa. Đây là căn cứ để công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của cá nhân, tập thể; xét, tặng danh hiệu thi đua các cấp (Chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở).


Quy định gồm 6 chương, 32 điều với những nội dung chính, như: Công nhận sáng kiến; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, tác giả; các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến; đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng sáng kiến, đề tài… Điều kiện để tham gia đề nghị đánh giá hiệu quả sáng kiến, đề tài: Sáng kiến được công nhận theo quy chế sáng kiến hiện hành và được áp dụng chuyển giao ít nhất 3 tháng, được tổ chức áp dụng xác nhận bằng văn bản. Sáng kiến, đề tài phải được chuyển giao ứng dụng ít nhất 2 đơn vị, trong đó 1 cơ quan ngoài đơn vị hay ngành.


V.L