09:12, 04/12/2022

Vạn Ninh: Chấn chỉnh những hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ

UBND huyện Vạn Ninh vừa chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban; chủ tịch UBND các xã, thị trấn; hiệu trưởng các trường học phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ, tài liệu của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND huyện Vạn Ninh vừa chỉ đạo thủ trưởng các phòng, ban; chủ tịch UBND các xã, thị trấn; hiệu trưởng các trường học phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ, tài liệu của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy chế công tác văn thư, lưu trữ, bảng thời hạn bảo quản và danh mục hồ sơ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp với quy định; tuyển dụng, bố trí nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ có trình độ chuyên môn phù hợp.


UBND huyện cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm lập hồ sơ công việc và thực hiện nghiêm chế độ nộp, lưu hồ sơ, tài liệu theo quy định; đưa việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu tài liệu thành một tiêu chí trong đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; nghiêm túc thực hiện việc chỉnh lý tài liệu; nghiên cứu, khắc phục những điểm chưa thực hiện được…


PHÚ AN