Đề xuất giải pháp phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Thứ Sáu, 11/09/2020, 21:35 [GMT+7]

Đề xuất giải pháp phát triển trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

Sáng 11-9, Hội đồng Khoa hoc và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng trợ giúp xã hội (TGXH) trong giai đoạn 2010 - 2017 và đề xuất giải pháp phát triển TGXH trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025”. Đề tài do TS. Lê Trung Đạo - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP. Hồ Chí Minh) và các cộng sự thực hiện từ tháng 9-2018 đến 6-2020.


Đề tài đã đánh giá được thực trạng TGXH và các rào cản tiếp cận TGXH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2017. Từ đó, đề xuất các giải pháp để chính sách TGXH phát huy hiệu quả, đi vào thực tế như: Chính quyền địa phương cần bố trí đội ngũ chuyên trách có chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác TGXH; trong xây dựng chính sách cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục nhận thức về TGXH cho người dân, tạo điều kiện cho người làm công tác TGXH và người thụ hưởng tham gia xây dựng chính sách TGXH của địa phương; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào hoạt động TGXH…


Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở thực tiễn và lý luận để Khánh Hòa giải quyết tốt vấn đề TGXH và phát huy những tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của nhóm yếu thế; đồng thời đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho lĩnh vực khoa học có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.


K.H

.

các thông tin tiện ích