Công tác gia đình: Nhiều chuyển biến tích cực

Chủ Nhật, 13/09/2020, 23:53 [GMT+7]

Công tác gia đình: Nhiều chuyển biến tích cực

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49 ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực.


Nhiều kết quả


Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm, UBND tỉnh đều có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và địa phương chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép triển khai các hoạt động giáo dục đời sống gia đình gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.


Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49, đến nay, toàn tỉnh có 86% cơ quan, 87% gia đình, 85% thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra); 100% huyện, xã thành lập ban chỉ đạo công tác gia đình và hoạt động hiệu quả. Công tác bình đẳng giới được quan tâm đúng mức, nhận thức của cộng đồng và xã hội về bình đẳng giới không ngừng nâng lên. Công tác bảo vệ trẻ em được quan tâm; tỷ lệ bạo lực trong gia đình và tệ nạn xã hội xâm nhập giảm bình quân hàng năm từ 10 đến 15%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 9,4% năm 2010 xuống còn 3,06% năm 2019 (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%, số lao động có việc làm tăng bình quân 11.400 người/năm, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra…


Việc triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong thực hiện chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; khuyến khích phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp và vận động người dân xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Nhờ đó, công tác gia đình ở địa phương đã từng bước ổn định, củng cố. Các giải pháp đồng bộ của tỉnh trên lĩnh vực công tác gia đình đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, mức sống gia đình ngày càng được nâng cao, giải quyết việc làm cho nhiều người dân…


Vẫn còn khó khăn


Theo ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác gia đình vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền ở một số địa phương về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chưa đề ra chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện. Công tác truyền thông, vận động và triển khai công tác gia đình ở một số nơi chưa thực hiện thường xuyên, sâu rộng; nội dung và hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn, hiệu quả. Tình trạng kết hôn không đăng ký, tảo hôn, quan hệ tình dục và nạo, phá thai trước hôn nhân tuy có giảm nhưng không đáng kể. Tình trạng bạo lực gia đình và ly thân, ly hôn có chiều hướng gia tăng. Điểm khó khăn nhất hiện nay là đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở còn thiếu, yếu về chuyên môn; nguồn lực đầu tư cho công tác gia đình còn ít, hoạt động của các mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy ở cộng đồng còn hạn chế; chưa thành lập được các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình… Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến công tác gia đình.


Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49, theo ông Hoa, trong thời gian tới, các cấp, ngành sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; chủ động kiểm soát và giải quyết tốt những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, buôn bán phụ nữ và trẻ em, bất bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, quan tâm đặc biệt đến gia đình chính sách, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ và phát triển dịch vụ xã hội để chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi. Bên cạnh đó, cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sự nghiệp gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình từ tỉnh đến cơ sở; đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới… liên quan đến công tác gia đình.


Thanh Trúc

 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 4 giây...