VIDEO: Chủ động phòng cháy tại các điểm thu mua phế liệu
22:07, 16/09/2023