VIDEO: Tuổi trẻ chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc
Vĩnh Thành - Gia Tuệ