VIDEO: Thí điểm triển khai mô hình lồng HDPE nuôi biển trên khu vực biển hở
Mã Phương 21:31, 24/05/2023