VIDEO: Thí điểm triển khai mô hình lồng HDPE nuôi biển trên khu vực biển hở
Mã Phương