VIDEO: Ngày hội tòng quân năm 2023 tại các địa phương tỉnh Khánh Hòa08/02/2023