VIDEO: 1.200 người tham gia đồng diễn Yoga tại TP. Nha Trang19/06/2022