VIDE0: Khánh Hòa tiễn 2.131 thanh niên lên đường nhập ngũ16/02/2022