VIDEO: Vẫn còn tình trạng cào sò và dùng kích điện để bắt sò