VIDEO: Đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí 19.2 trong xây dựng nông thôn mới07/11/2021